Omgeving

Bij de dienst Omgeving kan je inzage verkrijgen in het Gewestplan, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA), het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS), het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP).

De omgevingsvergunning vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Als je wilt bouwen of verbouwen, kan je bij de dienst Omgeving nagaan of je een vergunning of een melding nodig hebt. De dienst kan je ook informeren over premies.