Bekendmaking

Sedert 30.06.2021 kunt u de agenda’s, besluitenlijsten en notulen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van gemeente Koekelare raadplegen via de raadpleegomgeving https://koekelare-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/. Daarnaast zijn de besluitenlijsten van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de burgemeester en de voorzitter van het vast bureau hier tevens raadpleegbaar.

De bekendmaking van de agenda van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn gebeurt telkens 8 dagen voor de dag van de vergadering.

De notulen van het openbaar gedeelte van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen pas geraadpleegd worden na goedkeuring van de notulen in de eerstvolgende zitting. Een audio-opname is eveneens te raadplegen via volgende link: https://www.koekelare.be

Het raadplegen van de bekendmakingsplichtige agenda’s, notulen en besluitenlijsten is mogelijk via de kalender of de pagina voor het zoeken.

Overeenkomstig artikel 287 van het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22.12.2017 kunt u:

  • Inzage vragen in het kader van openbaarheid van bestuur. U stuurt hiervoor een mail naar secretariaat@koekelare.be. Hou er rekening mee dat bepaalde gegevens niet openbaar worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens van burgers en personeelsleden.
  • Klacht indienen tegen een beslissing bij de toezichthoudende overheid via volgende link: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Bij eventuele vragen kan u contact opnemen met secretariaat@koekelare.be

Overzicht bekendmakingen