Openbaar onderzoek

Het gemeentebestuur maakt momenteel het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) site Hovaerestraat op voor de ontwikkeling van een woonsite in de Hovaerestraat.

Met dit RUP wenst de gemeente Koekelare een bijko­mend woonaanbod te creëren in de hoofdkern Koeke­lare in uitvoering van de woonprogrammatie die door het provinciebestuur West-Vlaanderen aan de gemeente Koekelare werd toegekend. De te ontwikkelen zone werd als zoekzone voor wonen opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening brengt het college van burgemeester en schepenen ter kennis van de bevolking dat het ontwerp van RUP site Hovaerestraat opgemaakt werd conform de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2020 voorlopig vastgesteld werd en nu onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek.

Het dossier ligt ter inzake bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Koekelare, Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en kan geraadpleegd worden op www.koekelare.be .

Het openbaar onderzoek loopt van 4 januari 2021 tot en met 5 maart 2021. Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), Sint-Maartensplein 19 te 8680 Koekelare of info@koekelare.be