Mantelzorgtoelage

Met de mantelzorgtoelage wil het OCMW de mantelzorg stimuleren, zodat de zorgbehoevende zolang mogelijk thuis kan verblijven.

Deze toelage is een uiting van waardering voor de belangrijke inzet van de mantelzorger die zijn zorgbehoevende ascendenten en/of zorgbehoevende verwanten in de zijlijn thuis verzorgt.

Voor wie?

Echtgenoten en kinderen, maar ook iedereen die effectief inwoont en op hetzelfde adres gedomicilieerd is als de zorgbehoevende en aan onderstaande voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor de mantelzorgtoelage.

De zorgbehoevende voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. niet meer in staat zijn zichzelf te verzorgen en hiervoor blijvende hulp nodig hebben van een derde
  2. effectief inwonen en gedomicilieerd zijn bij de mantelzorger
  3. behoren tot 1 van de volgende 3 categorieën:
  1. recht hebben op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
  2. recht hebben op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
  3. recht hebben op een integratietegemoetkoming vanaf categorie 3

De mantelzorger moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. op eer verklaren dat hij/zij instaat voor de regelmatige en onbezoldigde ondersteuning en zorg van de zorgbehoevende 
  2. meerderjarig zijn

Hoeveel bedraagt de toelage?

De mantelzorgtoelage bedraagt 25 euro per maand per zorgbehoevende. De betaling gebeurt per trimester aan de persoon die de zorgbehoevende opvangt. De toelage wordt voor 1 jaar toegekend en wordt jaarlijks herzien.