Captatieverbod in Ijzerbekken

Gepubliceerd op woensdag 10 juli 2019 16.15 u.
Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in de waterlopen van het IJzerbekken alarmerend laag. Daarom besliste gouverneur Carl Decaluwé, samen met het provinciaal droogteoverleg, dat er vanaf 10 juli 2019 een captatieverbod geldt voor alle waterlopen in het IJzerbekken.

Door dit captatieverbod mag geen water meer gecapteerd worden uit alle waterlopen van het IJzerbekken. Ook in Diksmuide - centraal gelegen in het IJzerbekken - mag dus geen water meer gecapteerd worden. Enkel de beperkte captatie van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat, en van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen blijft voorlopig toegelaten.

Belang van landbouw

Door de aanhoudende droogte werd er de laatste dagen veelvuldig water gecapteerd uit de polderwaters. De situatie op het terrein laat niet langer toe dat er nog water gecapteerd wordt. De droogte van afgelopen jaren resulteerde in grote investeringen in bijkomende waterspaarbekkens en -buffers. Toch is het IJzerbekken met haar 100.000 ha veel kleiner dan andere stroomgebieden en blijft het gebied hierdoor sterk afhankelijk van lokale neerslag. 

Een watertekort werd zo lang mogelijk vermeden door het polderstelsel te voeden met water uit de IJzer of omliggende kanalen. Toch wordt het risico op schadelijke effecten voor het ecologisch systeem en natuurgebied De Blankaart nu te groot. Hierdoor werd een captatieverbod onvermijdbaar. Om de gevolgen voor de akkerteelt te beperken werd de private put De Kluiten in Oudenburg opengesteld. Aan Aquafin werd gevraagd om de RWZI's (rioolwaterzuiveringsinstallaties) opnieuw open te stellen. 

Risico van verzilting

Verzilting is een oud en lang gekend verschijnsel van poldergebieden. Van nature is er zout water in polderbodem. In normale omstandigheden wordt het zoute water door zoet oppervlaktewater weggeduwd en zo in de bodemlagen gehouden. Een te laag waterpeil in de poldersloten en grachten doet de brakke kwel uit de diepe ondergrond toenemen. Er is door de droogte en de veelvuldige watercapties minder oppervlaktewater in de polderwaterlopen om de verzilting tegen te gaan.

Handhaving

Er wordt dit jaar versterkt samengewerkt met de politiediensten zodat het captatieverbod maximaal wordt opgevolgd. Het verbod blijft gelden tot er voldoende signalen van herstel zijn. Bij het uitblijven van voldoende neerslag zijn bijkomende maatregelen mogelijk. Spaarzaam watergebruik blijft belangrijk. 

Een actueel overzicht van de maatregelen en een interactieve kaart kan je raadplegen via www.west-vlaanderen.be/waterschaarste