Asielzoekers

Personen die in België asiel aanvragen, krijgen een opvangplaats toegewezen. Het netwerk van opvangplaatsen bestaat uit collectieve en individuele opvangstructuren. De collectieve structuren zijn opvangcentra beheerd door Fedasil, het Rode Kruis of een andere partner. De individuele structuren zijn woningen die het OCMW beheert, de lokale opvanginitiatieven of LOI's.

Steun

Tijdens de asielprocedure heb je als asielzoeker recht op materiële en financiële steun.

Materiële steun

  • opvang in een federaal opvangcentrum of een lokaal opvanginitiatief
  • onderdak, voeding en medische verzorging
  • begeleiding bij de asielprocedure

Financiële hulp

Asielzoekers van wie het dossier ontvankelijk werd verklaard of die erkend zijn, kunnen financiële steun krijgen van het OCMW. Deze financiële steun is gelijk aan het bedrag van het leefloon.